bif

Visning af lovUdskriv lov

Love for Brøndbyernes Idrætsforening
Til bundenNavn og hjemsted

Foreningens navn er BRØNDBYERNES IDRÆTSFORENING med signaturerne Brøndby IF og BIF. Foruden amatørafdelingen har foreningen en afdeling for ”betalt fodbold”, der drives som et aktieselskab. Følgende støtteforeninger er anerkendt og tilknyttet foreningen: Forældre-BIF (stiftet 10.03.69), BIF’s Venner (stiftet 13.03.79) og  BIF’s veteraner (stiftet 01.10.81). Hjemsted: Brøndby kommune

Formål

Foreningen, der er upolitisk, har til formål at samle idrætsinteresserede i Brøndby til dyrkning af fodbold og andre boldspil, for derigennem at bidrage til at udvikle ungdommen alsidigt og harmonisk.

Medlemmer

1) Som aktivt medlem optages enhver person, der er fyldt 4 år. Dog kan personer under 16 år kun optages med forældrenes skriftlige samtykke2) Bestyrelsen kan ekskludere et medlem på grund af usportslig optræden, dog først efter at det pågældende medlem har fået lejlighed til at udtale sig til forsvar for sin handlemåde. En sådan udelukkelse kan ankes for den næstfølgende generalforsamling, og skal optages som et særligt punkt på denne. Godkender generalforsamlingen den stedfundne udelukkelse, kan det pågældende medlem kun optages i foreningen igen ved en ny generalforsamlingsbeslutning.3) Æresmedlemmer udnævnes af bestyrelsen efter de regler der er gældende herfor, nemlig mindst 25 års ulønnet arbejde for foreningen. Der kan dog af en enig bestyrelse dispenseres til 20 år.4) Foreningens guldnål kan tildeles efter de regler, der er gældende herfor, nemlig minimum 35 års ulønnet arbejde for foreningen. Der kan ikke dispenseres for tidskravet

Kontingent

1) Kontingentet fastsættes på de ordinære generalforsamlinger efter forslag fra bestyrelsen.2) Aktive medlemmer i ungdomsafdelingen betaler ungdomskontingent.

3) Aktive betaler halvårligt forud pr. 1. Januar og 1. Juli. Passive medlemmer betaler  årskontingent forud pr. 1. januar. Frivillige trænere/ledere betaler et særligt ”leder”-kontingent 1 gang årligt. Kontingent der ikke er betalt 2 måneder efter forfaldsdagen, kan medføre udelukkelse fra foreningen, indtil betaling har fundet sted4) Bestyrelsen kan i særlige tilfælde tilstå et medlem hel eller delvis fritagelse for kontingentbetaling for en kortere eller længere periode.5) Bestyrelsen kan vedtage, at der betales et indmeldelsesgebyr

Ind- og udmeldelse

Ind- og udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til kassereren (jvf. §3 stk. 1).

Ledelse

1) Foreningen vælger en bestyrelse bestående af formand, næstformand, kasserer, sekretær, aktivitetsformand, herreseniorformand, herreungdomsformand, minifodboldformand, kvindeformand og pigeungdomsformand. Herudover deltager også forretningsfører. Bestyrelsen mødes almindeligvis 1 gang om måneden. Dog minimum 10 gange årligt.2) Formand, Næstformand, kasserer og sekretær udgør forretningsudvalget. Der almindeligvis afholder møde hver 2. måned. Formanden for FBIF samt forretningsfører deltager i disse møder. Formanden for ”Brøndbyernes IF Fodbold Fond” inviteres til at deltage i mindst 2 årlige møder.3) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede.4) I tilfælde af stemmelighed på bestyrelsesmøderne er formandens stemme afgørende.5) Bestyrelsen fører en beslutningsprotokol over generalforsamlinger og bestyrelsesmøder samt optegner vigtige begivenheder indenfor foreningen.6) Formand. Næstformand, kasserer og sekretær vælges for 2 år af gangen på generalforsamlingen. De øvrige vælges for 1 år af gangen. Formanden og sekretær afgår i ulige år. Næstformand og  kassereren i lige år.7) Den valgte bestyrelse udpeger efter indstilling personer til følgende udvalg: Herreseniorudvalg, herreungdomsudvalg, minifodboldudvalg, kvindeudvalg,  talentudvalg, uddannelses & rekrutteringsudvalg, aktivitetsudvalg,  koordinationsudvalg, it– kommunikations– og trivselsudvalg, materialeudvalg, Brøndby cup udvalg.8) Foreningen tegnes af foreningens formand i forening med et forretningsudvalgs- medlem eller et forretningsudvalgsmedlem i forening med to bestyrelses- medlemmer9) Bestyrelsen kan give fuldmagt til at foreningens forretningsfører og kasserer hver for sig kan disponere over klubbens bankkonti via netbank og Dankort.Professionelle afdeling

Foreningens professionelle afdeling drives som et aktieselskab. Den professionelle afdeling fører sit eget regnskab, og er i øvrigt underlagt de for aktieselskaber gældende regler og bestemmelser.Generalforsamling

A) Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes en gang årligt inden 1. februar, og som indkaldes ved offentlig bekendtgørelse med mindst 14 dages varsel.B) Dagsordenen skal omfatte følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning vedr. foreningens stilling og virksomhed i det forløbne år.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab samt status.
   Det reviderede regnskab kan af medlemmer afhentes på forretningsførerens kontor 3 dage inden afholdelse af generalforsamlingen.
  4. Behandling af forslag, som bestyrelsen eller medlemmerne måtte ønske  forelagt generalforsamlingen. Indsendte forslag skal være formanden i hænde  senest 8 dage inden generalforsamlingen.
   Indsendte forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen og forelægges på foreningens hjemmeside (www.brondbyif.net) senest 3 dage inden generalforsamlingen.
  5. Valg af bestyrelse:
   a:    Ulige år formand og sekretær , for 2 år.
   b:    Lige år næstformand og kasserer, for 2 år.
   c:    Hvert år, aktivitetsformand, herreseniorformand, herreungdomsformand, minifodboldformand, kvindeformand og pigeungdomsformand. Evt. formand for afd. med andre boldspil.
   d:    2 suppleanter (deltager almindeligvis ikke i bestyrelsesmøder).
   e:    2 revisorer.
   f:     1 revisorsuppleant.
   g:    1 fanebærer.
  6. Eventuelt
Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt begærer dette. I sidste tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 14 dage efter at anmodningen er kommet  bestyrelsen i hænde. Indkaldelsesvarslet er 8 dage, og dagsordenen bekendtgøres ved indvarslingen.

Lovlighed, beslutningsdygtighed, stemmeberettigede, valgbarhed

1) En lovlig indkaldt generalforsamling (jvf. §8 stk. A og §11) er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.2) Til varetagelse af beslutninger, som generalforsamlingen måtte ønske at træffe, kræves almindelig flertalsbeslutning (jvf. dog §11).3) Stemmeberettigede til foreningens generalforsamlinger er ethvert medlem, der er fyldt 18 år, har været medlem af foreningen i de seneste 6 måneder inden datoen for afholdelse af generalforsamlingen og som ikke er i restance med kontingent betaling. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

4) Valgbar til  bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem, der har været medlem af foreningen i de seneste 12 måneder inden datoen for afholdelse af generalforsamlingen.Opløsning

Bestemmelsen om foreningens opløsning kan kun tages på en alene med dette formål indvarslet ekstraordinær generalforsamling, på hvilken mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for. På denne generalforsamling tages ligeledes bestemmelse om foreningens eventuelle midler og øvrige ejendom, dog således at almindelig flertalsbeslutning herom er tilstrækkelig. Foreningens eventuelle midler og øvrige ejendom kan alene overdrages til andre almennyttige/almenvelgørende foreninger med ungdomsarbejde i Brøndby Kommune. Indkaldelsesvarslet er 14 dage.

Til toppen